Tuesday, January 22, 2013

HUSI NASAUN, POVO NO LINGUA OI-OIN; FAHE MORIS NO MISSAUN INTERCULTURAL NO EVANGELIZASAUN FOUN IHA TINAN FIAR NIAN(Catatan: Surat dari Pater Regional dalam Berita Regio Edisi Desember 2o12)


Iha tinan 2012 ne’e, ba ita Verbita no membro Uma Kreda Katolika, iha acontesimentus boot tolu nebe marka profundamente ita nia identidade nuudar religiosu no missionariu. Iha nivel kongregasaun nian, ita hala’o ona Capitulo Geral ba dala XVII hodi marka diresaun kongregasaun nian ba tinan nen ba oin ne’e. Ba Uma Kreda Katolika, ita mos iha evento boot ida kona ba Sínodu Bispo sira nian nebe koalia kona ba Evangelizasaun foun. Evangelizasaun foun ne’e la’os buat ida nebe ita hili ka opta ba ita nia knaar maibe expressaun identidade Uma Kreda nian katak Igreja husi nia natureza mak missionaria (AG.2). Cada membru Uma Kreda presija iha konsiensia no kompromissu ba knaar evangelizasaun iha ninia kontestu rasik hodi uza meius no metodus nebe adekuadus ho realidades ka kontestu no necesidades hirak ne’e. Papa Bento XVI mos promulga “Ano da Fé” ka tinan fiar nian liu husi documentu official “Porta Fidei” nebe marka katak tinan fira nian ne’e hahu iha loron 11 Outubru 2012 to’o 24 Novembru 2013. Santo Padre mos hato’o razaun principal ruma katak atu komemora tinan 50 dolumentu Concilio Vaticano II no tinan 20 Catecismo da Igreja Catolica i atu sarani tomak haklean fiar, haburas caridade no hametin esperansa iha Maromak.
       Eventos boot tolu ne’e importante tebes ba ita Verbita ho ita nia maluk leigos/as sira nebe kolabora ho ita iha knaar missionariu nebe deit, liu-liu iha Regiaun Timor Leste ne’e atu ita sai nafatin sinal de unidade na diversidade iha aspecto oi-oin moris ne’e; aspecto social, cultural, religioso, economico, politico no seluk-seluk tan. Iha mundo ida ohin loron nebe kanek hela ho divisaun no konflitos, ita simu responsabilidade boot atu sai ponte ka laletek hodi liga ema, grupo ka povo nebe fragmentado ka dividido tan interesses oi-oin. Atu bele sai ponte ida nebe forte, ita hahu uluk husi ita nia komunidade. Ita rasik, iha ita nia kongregasaun, iha regiaun no iha komunidade, ita nebe moris hamutuk no servizu hamutuk, ita mai husi rai, tribo no nasaun oi-oin. Realidade vida comunitaria ita nian nebe solidu i nakonu ho domin mak bele sai sasin ida nebe diak no forte iha mundo dividido ohin loron. Wainhira ita sei mout hela iha pensamento tribal estreito, ita, na verdade, la’os deit la fo sasin diak kona ba moris intercultural, maibe ita halo mate “essensia katolika” husi ita nia Uma Kreda rasik i hamate no hafoer essensia internacionalidade kongregasaun nian.
       Aproveita loron boot Natal no Ano Novo 2013 ne’e, ha’u konvida confrades sira hotu atu metin nafatin iha kompromissu missionariu hodi la’o tuir prioridade hat Ad Extra nian nebe ita marka ona iha assembleia socializasaun resultadu kapitulu geral nian katak primeiru, Evangelizasaun primeiru no foun; segundu, Familia no Joventude; terseiru, Migrasaun no kuartu, Edukasaun. Ita mos la haluhan ba parte Ad Intra nian mak Espiritualidade, Komunidade, Lideransa, Finansa no Formasaun. Ita hala’o buat hirak ne’e hotu ho fiar nebe metin iha Maromak. Nuudar Kongregasaun Liafuan Maromak nian, ita hala’o knaar missionariu hirak ne’e ho fiar no ksolok tanba Liafuan Maromak Nian ne’e halo-An ba ema no hela iha ita leet. Nia mak bolu ita, akompaña no guia ita ho Nia domin la iha rohan. Fiar iha Nia, lori ita hatene dalan sai husi incerteza ba certeza Maromak nian iha Tinan Foun 2013 ne’e. Nia mak Emmanuel, Maromak horik ho ita ema.
Boas Festas do Santo Natal e Feliz Ano Novo ba ita hotu. (Pe. Gabriel Suban, SVD, Regional)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.